top of page

PRIVACY STATEMENT

De Bio Kapper respecteert de privacy van jou als bezoeker. We verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, en die wij over het gebruik van onze diensten verzamelen. Om je te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze verwerken, hebben wij deze Privacy Statement opgesteld. 

Altijd up-to-date

Onze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de dienstverlening van De Bio Kapper. De ingangsdatum voor de geldigheid van onze voorwaarden is 25-08-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt door:  De Bio Kapper, te bereiken via:  info@debiokapper.nl. Heb je vragen over onze Privacy Statement? Neem dan contact met ons op. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bio Kapper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

De Bio Kapper heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. We zijn echter niet in de mogelijkheid om te controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16. Wij raden ouders en voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online aanwezigheid van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder nadrukkelijke toestemming. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de nodige bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@debiokapper.nl

Doelen en grondslagen van verwerkte persoonsgegevens

De Bio Kapper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om een relatie met je aan te kunnen gaan

Als je klant wilt worden bij De Bio Kapper hebben wij je persoonsgegevens nodig. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze administratie.

- Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om het contact met jou te onderhouden. Wij bewaren e-mails en toegestuurde documenten. Het bewaren van de gegevens gebeurt onder meer voor kwaliteitsbewaking en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

- Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

- Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

- Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van websitestatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens, kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat dan om de volgende gegevens:  je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht.

Geautomatiseerde besluitvorming (verstrekking aan derde)

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, indien van toepassing op de uitvoering van je opdracht, persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruikmaken van diensten van derden, zoals:

  • Google Analytics

  • Boekhoudprogramma voor online afspraken

  • Webhosting

  • Wix (CMS-tool)

  • Social media: Facebook & Instagram

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Deze partijen hebben toegang tot je gegevens om ons (technische & administratieve) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze partijen zijn, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, en zij mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen je persoonsgegevens worden versterkt aan derden, wanneer wij aan onze wettelijke verplichtingen moeten voldoen (zoals medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek). Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. Realiseer je je dat je gegevens door derden van buiten de Europese Unie (EU) worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Twitter, Instagram en/of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn echter wel “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich voor een groot deel zullen moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoelang bewaren wij je gegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens worden daardoor langer bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld op fiscaal gebied. Gemiddeld is dit 3 tot 10 jaar. 

Je gegevens inzien, aanpassen of veranderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bio Kapper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@debiokapper.nl. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen op de privacy statement

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Nieuwe(re) versies worden altijd op deze webpagina gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

bottom of page